My bilingual family story = Moja dvojezični družinska zgodba And a trip from the USA to Slovenia = Izlet iz Amerike v Slovenijo

I am using Google Translate to write a family history in English and translate into Slovenian. But my Slovenian friends will help me correct the  translation.

Jaz sem z uporabo Google Translate, da napišete družinsko anamnezo v angleškem jeziku in prevod v slovenski jezik. Prosim, pustite me, če je kaj narobe in naredi popravke, ker ne vem slovenščini.

 1. My maternal grandmother Rose Chekado was born near Dolenje, Slovenia then part of Austria-Hungary in 1899. Her brother Anton and sister Paula grew up on an 80 acre farm in small two bedroom stone house. At that time Dolenje was a small farming town with about 65 houses in the district of Illistra Bistrica and the region of Inner Carniola.

Moja babica po materini Rose Chekado je bil rojen v bližini Dolenje, Slovenija takrat del Avstro-Madžarskem leta 1899. Njen brat in sestra Paula Anton odraščal na kmetiji 80 arov v majhnem 2 spalnici kamniti hiši. V tistem času je bila Dolenje majhno kmetijstvo mesto z okoli 65 hiš v okrožju Illistra Bistrice in regija Notranjske.

Sisters Paula and Rose Cekado

Sisters Paula and Rose Cekado

2. Austria-Hungary also known as the Austro-Hungarian Empire, was formed in 1867 and until 1918 operated as a Dual Monarchy over an area that geographically was the second largest country in Europe after the Russian Empire. Ljubjana in Slovenia was a crossroads of trade between the Austrian north, the Italian west, the Hungarian east, the Balkan south comprised of Croatian, Bosnian, Serbian, and Montenegrin peoples among others. The seaport of Trieste (now in Italy) was the fourth largest city in Austria-Hungary after Vienna, Budapest, and Prague (1910) and the biggest city Rose had ever seen prior to arriving in New York City in 1920

Avstro-Ogrska je znana tudi kot avstro-ogrske monarhije, je bila ustanovljena leta 1867 in do leta 1918 deloval kot dvojni monarhiji več kot območje, ki je geografsko druga največja država v Evropi po ruskega imperija. Ljubjana v Sloveniji je bila križišče trgovini med avstrijsko severu Italije zahodu, madžarski vzhodu, jugu Balkanskega sestavljen iz hrvaških, bosanskih, srbskih, črnogorskih in narodi, med drugim.Pristanišče v Trstu (sedaj v Italiji) je četrto največje mesto po Dunaju, v Budimpešti in Pragi (19.10) in največje mesto Rose je videl pred prihodom v New Yorku leta 1920.

3. Austria administered the western and northern regions while Hungarian rule governed the eastern and southern with foreign relations and defense conducted jointly. But citizenship in Austria-Hungary was not jointly recognized and passports were issued as either Austrian or Hungarian passports. When Rose Chekado decided to go to America in 1920 she was issued an Austrian passport.

Avstriji daje v zahodni in severni regije, medtem ko je madžarska pravilo velja vzhodni in južni s tujimi odnosov in obrambe, izvedenih skupaj. Vendar pa je bilo državljanstvo v Avstro-Madžarskem ne prizna in skupaj potni listi so bili izdani bodisi kot avstrijske ali madžarske potnih listov. Ko Rose Chekado odločili, da gredo v Ameriko leta 1920 je bila izdana avstrijskega potnega lista.

map of austria hungary 1914

4. Rose’s brother Anton having gone to America already made it possible for Rose to come too. She arrived at Ellis Island New York City where her Austrian passport gave her entry into the USA. From New York Rose travelled to Trinidad, Colorado where her brother Anton (Tony) had established a restaurant and Rose worked as a waitress for a year before meeting Edward Dolgan who had come to America from Knesak, Slovenia.

Rose brat Anton, ki je odšel v Ameriko, je že bilo mogoče za Rose, da tudi jaz. Prišla je na Ellis Island v New York City, kjer je njen avstrijski potni list, je dal njen vstop v ZDA. Iz New York Rose odpotoval v Trinidad, Colorado, kjer je njen brat Anton (Toni), ustanovljen z restavracijo in Rose delala kot natakarica za eno leto pred sestankom Edward Dolgan, ki je prišel v Ameriko iz Knesak, Slovenija

5. The main road from Postojna to Illirsa Bistrica passed through Knezak and both  Ed and Rose were from the area of Slovenia known as Inner Carniola.  Edward Dougan (Dolgan) was born in Knesak in 1889 and his father died when he was two years old, and he had a brother Frank and a sister Marija. Life was difficult and Edward decided to go to America in 1908 and found work in mining and a short time working at a steel mill. A mining company recruited him to work near Trinidad, Colorado. He never returned home and learned that his brother Frank died in a troop train accident that happened at the end of WWI and when the troops were on their way home. He met Rose Cekado in Trinidad, Colorado not long after she arrived in 1920 and they were married in 1921

Glavna cesta od Postojne do Illirsa Bistrice skozi Knežak in tako Ed in Rose je bilo iz ozemlja Slovenije, znano kot Notranjske. Edward Dougan (Dolgan) se je rodil v Knesak leta 1889 in je njegov oče umrl, ko je bil star dve leti, in je imel brata Frank in sestra Marija. Življenje je bilo težko in Edward odločili, da gredo v Ameriko leta 1908 se je zaposlila v rudarstvu in kratek čas dela v jeklarni.Rudarska družba zaposlila mu, da si v bližini Trinidad, Colorado. Nikoli ni vrnil domov in se naučili, da je njegov brat Frank je umrla v nesreči vlaka četa se je zgodila ob koncu prve svetovne vojne in ko so vojaki so bili na poti domov. Srečal se je Rose Cekado v Trinidad, Colorado ne dolgo po tem, ko je prišla leta 1920, ko so bili poročeni leta 1921.

Edward and Rose Dolgan Wedding 1921 001

6. My grandparents, Edward and Rose Dolgan had three children, William, Marie, and John and their daughter Marie was my mother. Marie Dolgan married Roger Mockford in 1951 and lived in Portland, Oregon for most of her life. Roger and Marie visited Yugoslavia in 1987 and met some of her first cousins and families.

Moji stari starši, Edward in Rose Dolgan imela tri otroke, William, Marie in John in njuna hči Marie je bila moja mama. Marie Dolgan poročena Roger Mockford leta 1951 in je živel v Portlandu, Oregon, za večino svojega življenja. Roger in Marie imel dva otroka, Jim (jaz) in moja sestra Linda. Roger in Marie obiskal Jugoslavijo leta 1987, sestal z nekaterimi svojimi bratranci in družine.

Mom Marijan Karmen and twins 1987

7. Over 25 years after my parents visit my wife Cheryl and I are traveling in 2013 on our first trip to Slovenia to meet my cousins and families. It is an adventure in family history and culture.

Več kot 25 let po tem, ko so moji starši obiskali mojo ženo Cheryl in sem potujejo v letu 2013 na našem prvem obisku v Sloveniji, da izpolni svoje bratrance in družine. To je avantura, da spoznajo naše družinske zgodovine in kulture.

Advertisements

About Kumquat Kites

Kumquat Kites@kumquatkids is the landing page for our website
This entry was posted in Europe, The Family Album. Bookmark the permalink.

4 Responses to My bilingual family story = Moja dvojezični družinska zgodba And a trip from the USA to Slovenia = Izlet iz Amerike v Slovenijo

 1. John Thomas says:

  Thank you for this narrative. My family has a very similar history with my grandfather coming to Montana from Slovenia in 1910 and sending for his wife-to-be ten years later. His children were born in 1922, 1923, and 1924 (my mother). Zupan/Zaplotnik marriage in 1921 with work in the coal mines. Grandchildren able to go to college thanks to these immigrants’ hard work!
  John Thomas

 2. Found your blog while trying to do my own family research. My great great grandmother was from Dolenje, I was able to find her naturalization application from 1928 online. However, not know her maiden name or really anything about her except her husbands name and children is making this journey very difficult. For such a small town, is there any historical records kept somewhere or any church records?

  • mockford says:

   Hi Alexis, I did not access any historical records when we visited Dolenje but I have relatives in another village nearby. I can write to them. Maybe you can send me some details via email and I will respond further offline.

  • mockford says:

   Hello Alexis, I am sorry I did not respond to you comment. I missed it somehow and I do think it is interesting that you have a connection to Dolenje. Did you find out anything more since you posted your comment? I do not currently have relatives in Dolenje but I have relatives in towns nearby. They were busy having babies in 2016 and so I did not try to ask them to do anything but perhaps they can give advice now. Some of the churches do have records and one of my uncles found our records there. Of course the naturalization process may have altered their names a little from the Slovenian spelling. It takes some time to sort out such things. Good Luck with your family research.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s